UPS és Akkumulátor Webáruház, Szerviz
Szünetmentes táp, akkumulátor, túlfeszültség

Szerződési, garanciális és cserefeltételek, elállás joga

Garancia/jótállás/szavatosság

APC új termékek esetén az APC by Schneider Electric az alábbi jótállási időket vállalja termékeire:
Élettartam garancia: Protectnet, Surge Arrest,  PTEL2
3 év: Smart-UPS SMT és SMX széria (akkura csak 2 év), Back-UPS BE széria, BR550GI, BR900GI, BR1200GI, BR1500GI.
2 év: összes többi termék

APC felújított termékek esetén cégünk vállalja az 1 év jótállást.

Minden egyéb készülékre, kellékre és akkura lentebbi bontásban érvényes a szavatosság vagy jótállás.

Akkumulátorok esetén a szavatosság vagy jótállás csak megfelelő karbantartás mellett érvényesíthető, valamint a nem megfelelő töltésből, állásból, mélykisütésből adódó károkért felelősséget nem vállalunk és erre szavatosság sem vonatkozik!
Beépítés előtt bizonyosodjunk meg a befogadó készülék helyes működéséről (töltőfeszültség, mélykisülés előtti automata lekapcsolás, stb.).

Az ügyintézés menete: írásban (e-mail vagy levél) be kell jelenteni számunkra a garanciálisnak vélt problémát, majd a visszaigazolást követően a hibásnak vélt alkatrészt vissza kell juttatni hozzánk lehetőség szerint szakszerűen becsomagolva, a vásárlást igazoló számlával vagy annak másolatával együtt, majd azt átadjuk hivatalos bevizsgálásra. Amennyiben a hiba tényleg gyártási hibából származik, a termék szakszerűen és a leírtaknak megfelelően lett beszerelve, és rendeltetésszerűen volt használva úgy a azt cseréljük. Amennyiben a hiba nem gyártási hiba miatt történt, úgy nem áll módunkban cserélni.

Az eladó további szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. és 45/2014. (II. 26.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön cégünk hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást cégünk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön választása szerint az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés alapján cégünk jótállásra köteles.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Akkumulátorok esetén:
A jótállás időtartama közlekedési eszközökben, valamint motoros vízi járművekben használt, 10.000 Ft eladási ár feletti akkumulátorok esetében, a fogyasztó részére történő átadástól, illetve a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet módosítása értelmében.
Az ezen csoportba nem tartozó akkumulátorok esetén, különösen a nem közlekedési eszközökben használt meghajtó akkumulátorok, valamint a 10.000 Ft eladási ár alatti  akkumulátorok esetén a jótállás időtartama 6 hónap.
A 2013. évi V. törvény 6:169. § 2. bekezdése alapján a gyártót (forgalmazót) a termék forgalomba hozatalától számított 2 évig termékszavatosság terheli.
Akkumulátorok esetén a jótállási jegyben foglaltak irányadóak, tehát az akkumulátorok üzembe helyezéséről, töltéséről és karbantartásáról a szerint kell gondoskodni. Mélykisülés, túltöltés, túláram esetén a jótállás és szavatosság megszűnik!

Visszavásárlás, csere

Nem megfelelő termékeket tudunk cserélni, illetve beszámítani másik termékbe.

Terméket csak eredeti, gyári, sérülésmentes csomagolásban áll módunkban visszavenni. Akkumulátorok esetén a terméket nem tudjuk cserélni vagy visszavenni semmilyen esetben!

Kibontott, sérült, már beépített alkatrészek cseréjére nincs mód!!!

Kérjük, amennyiben bármilyen problémája van a termékkel, nem megfelelő, vagy bármi más, azt 14 napon belül jelezze felénk.

14 nap után nincs mód cserére vagy visszavásárlása.

Amennyiben a megrendelés lemondása a vevő hibájából történik, úgy köteles a keletkezett költségeket megtéríteni az eladó részére. Ide tartozik át nem vett postai küldemény esetén a postaköltség. Visszaküldés esetén a postaköltség a vevőt terheli, az általunk számított postaköltség pedig nem kerül visszatérítésre.


Szerződéskötési feltételek és elállási jog

Az upsakku.hu internet oldalon működő webáruházat a Best Motor Parts Kft. (2134 Sződ, Orgona u. 21. Adószám: 23289219-2-13) - a továbbiakban Szolgáltató - a következő feltételekkel működteti és szolgálja ki a Vásárlók által beküldött vásárlási igényeket:

  1. A Vásárló a vásárlási igényét a weboldalon található vásárlói kosár feltöltésével, a megrendelési adatlap kitöltésével és elküldésével juttathatja el Szolgáltatóhoz.
  2. A megvásárolható termékek lényeges tulajdonságai és jellemzői a weboldalon, illetve a termékek részletes ismertető oldalain találhatók meg.
  3. A felsorolt termékek mellett feltüntetett eladási árak bruttó vételi árat jelentenek. A Szolgáltató a vásárolt termékekről és az igényelt csomagküldési mód díjáról számlát állít ki a Vásárló részére.
  4. A Szolgáltató a vásárolt termékeket kifizetésére és a Vásárlóhoz történő eljuttatására többféle módot felkínál. A Szolgáltató törekszik a Vásárlók számára legkedvezőbb fizetési és szállítási mód kiválasztására, az aktuálisan választható módozatok közül a Vásárló választ a megrendelés beküldési folyamat során.
  5. A Szolgáltató a vásárlási igényt csak akkor tudja befogadni, ha a Vásárló a honlapon lévő adatlap valamennyi mezőjét maradéktalanul kitöltötte. A hibás adatok miatti téves teljesítésből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
  6. A vásárlási igények fogadása a weboldalon folyamatosan történik. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy hirtelen felmerülő készlethiány miatt vásárlási igény azonnali teljesítését elutasítsa. A Szolgáltató folyamatosan frissíti a webáruház adatait, hogy lehetőleg csak készleten lévő, elérhető termékeket tudjanak a Vásárlók rendelni.
  7. A Vásárló a még nem teljesített vásárlási igénytől írásbeli vagy szóbeli nyilatkozattal, indoklás nélkül elállhat. A már megvásárolt és kézbesített termékek esetén a Vásárló akkor állhat el a vásárlástól, ha a vásárolt termékek kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül írásban jelzi elállási szándékát és a termékeket bontatlan és sértetlen  gyári csomagolásban a jelzéstől számított 5 munkanapon belül visszajuttatja a Szolgáltató részére. A visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A Szolgáltató a sértetlenül visszaküldött termékek vételi árát készpénzben vagy banki átutalással küldi vissza a Vásárló részére.

A szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek, azt nem iktatjuk, és később nem garantáljuk hozzáférhetőségét. A szerződés nyelve magyar.
A Szolgáltató egyéb adatai, elérhetősége a kapcsolat menüpontban érhető el.

Jelen dokumentumban nem szabályzott kérdésekkel kapcsolatban lásd:


A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletet.


Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) cégünk székhelyére.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során banki átutalást alkalmazunk; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;

b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.;

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket;

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében az alábbi szöveget illessze be: „Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.


Adatkezelés

A webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is megteheti.